POLITYKA PRYWATNOŚCI
Agnieszka Chrobak Dobry Moment Pracownia Psychorozwoju z siedzibą przy ul. Piastowska 6 lok.11, 28-400 Pińczów w związku z wykonywaniem obowiązków informacyjnych z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna dla osób, z którymi Agnieszka Chrobak Dobry Moment Pracownia Psychorozwoju nawiązuje kontakty biznesowe

ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Agnieszka Chrobak Dobry Moment Pracownia Psychorozwoju z siedzibą przy ul. Piastowska 6 lok. 11, 28-400 Pińczów.
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1) Nawiązywanie kontaktów biznesowych w tym składanie ofert i zapytań ofertowych, składanie wniosków o oszacowanie zamówienia, wycenę usługi oraz szereg innych działań mających na celu nawiązanie współpracy biznesowej na podstawie:
▪ art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę usług i towarów, dbaniu o finanse firmy),
2) Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
▪ art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).
ODBIORCY DANYCH:
Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.
CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
1) w celu nawiązania kontaktów handlowych- do czasu zakończenia kontaktów biznesowych,
2) w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia nawiązywania relacji.
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
▪ prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
▪ prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
▪ prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
▪ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
▪ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne aby można było nawiązać relacje biznesowe a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienie powyższych celów w tym nawiązania współpracy biznesowej.
* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna dla dostawców usług i towarów będących osobami fizycznymi bądź fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą

ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Agnieszka Chrobak Dobry Moment Pracownia Psychorozwoju z siedzibą przy ul. Piastowska 6 lok. 11, 28-400 Pińczów.
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1) Zawarcie i wykonanie umowy kupna/dostawy usług lub towarów na podstawie:
▪ art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
2) Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
▪ art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania,
ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów
dotyczących podatków.
3) Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
▪ art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy)
4) Zgłaszanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
▪ art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).
ODBIORCY DANYCH:
Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.
CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
1) w celu zawarcia i wykonania umowy- do czasu zakończenia umowy,
2) w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
3) w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,
4) w celu zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg, wniosków- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia.
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
▪ prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
▪ prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
▪ prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
▪ prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
▪ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
▪ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy i współpracy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów w tym realizacja postanowień zawartej umowy.
* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna dla kontrahentów, będących osobami fizycznymi bądź fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą

ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Agnieszka Chrobak Dobry Moment Pracownia Psychorozwoju z siedzibą przy ul. Piastowska 6 lok. 11, 28-400 Pińczów.
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1) Zawarcie i wykonanie umowy na świadczenie usług/dostawę towarów na podstawie:
▪ art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
2) Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
▪ art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
3) Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
▪ art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).
4) Rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
▪ art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).
5) Ściągania należności na podstawie:
▪ Art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy).
ODBIORCY DANYCH:
Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.
CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
1) w celu zawarcia i wykonania umowy- do momentu zakończenia umowy,
2) w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
3) w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,
4) w celu rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia,
5) w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności.
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
▪ prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
▪ prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
▪ prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
▪ prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
▪ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
▪ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. nawiązania współpracy, oraz zawarcia i wykonania umowy i dostawę usług lub produktów.
* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących (pracownicy,współpracownicy) kontrahentów oraz dostawców

ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Agnieszka Chrobak Dobry Moment Pracownia Psychorozwoju z siedzibą przy ul. Piastowska 6 lok. 11, 28-400 Pińczów.
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1) Wykonania działań koniecznych do realizacji umowy na podstawie:
▪ art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wykonaniu niezbędnych czynności zmierzających do prawidłowej realizacji umowy).
2) Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
▪ art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
3) Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
▪ art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).
4) Zgłaszanie oraz rozpatrywanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
▪ art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).
5) Ściągania należności na podstawie:
▪ Art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy).
ODBIORCY DANYCH:
Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych.
CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
1) w celu wykonania działań koniecznych do realizacji umowy – do czasu zakończenia umowy lub wniesienia skutecznego sprzeciwu,
2) w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
3) w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,
4) w celu rozpatrywania i zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia,
5) w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności.
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
▪ prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
▪ prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
▪ prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
▪ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
▪ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. nawiązania współpracy, podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz zawarcia i wykonania umowy.
* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna dla osób korespondujących

ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Agnieszka Chrobak Dobry Moment Pracownia Psychorozwoju z siedzibą przy ul. Piastowska 6 lok. 11, 28-400 Pińczów.
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
1) Zarejestrowania korespondencji oraz udzieleniu odpowiedzi na nadesłaną korespondencję na podstawie:
▪ art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o jakość współpracy, udzielanie odpowiedzi na nadsyłaną korespondencję oraz załatwianie wszelkich spraw będących jej przedmiotem).
2) Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
▪ art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o dobre imię firmy, obrona własnych interesów).
ODBIORCY DANYCH:
Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych.
CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
1) w celu zarejestrowania korespondencji oraz udzielenia odpowiedzi na nadesłaną korespondencję- do momentu zakończenia korespondencji,
2) w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia współpracy, której dotyczyła korespondencja.
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
▪ prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych;
▪ prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;
▪ prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
▪ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO*),
▪ prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji korespondencji przychodzącej oraz udzielenia odpowiedzi. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe załatwienie spraw będących przedmiotem korespondencji.
* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna dla osób będących użytkownikami strony internetowej dobrymoment-pracownia.pl

ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Agnieszka Chrobak Dobry Moment Pracownia Psychorozwoju z siedzibą przy ul. Piastowska 6 lok. 11, 28-400 Pińczów.
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane przetwarzane są w celu:
1) Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania na podstawie:
● art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej),
2) Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
● art. 6 ust. 1 lit f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów),
3) Badanie rynku zachowań i preferencji osób odwiedzających stronę internetową oraz będących klientami w tym usprawnienie funkcjonowania strony z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług na podstawie:
● art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie zgody wyrażonej przez klienta na technologię cookies poprzez ustawienie parametrów przeglądarki)
ODBIORCY DANYCH:
Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą w tym hostingiem strony internetowej.
CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od ostatnich odwiedzin strony internetowej lub do wniesienia skutecznego sprzeciwu. Dane przetwarzane na podstawie zgody- do czasu jej wycofania.
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
▪ prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
▪ prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
▪ prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
▪ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
▪ prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
▪ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych jest dobrowolne.
*Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: LH.PL SP. Z O.O. ul. Pamiątkowa 2/56 61-512 Poznań (tu znajdziesz politykę prywatności Lh.pl) – w celu przechowywania danych na serwerze.

POLITYKA COOKIES

Znajdziesz tu zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej dobrymoment-pracownia.pl. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką cookies w każdej chwili możesz skontaktować się administratorem, wysyłając wiadomość na adres kontakt@dobrymoment-pracownia.pl

▪ administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
▪ administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
▪ administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
▪ administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
▪ administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony oraz zbierające pliki cookies:
– kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony; Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: LH.PL SP. Z O.O. ul. Pamiątkowa 2/56 61-512 Poznań (tu znajdziesz politykę prywatności Lh.pl) – w celu przechowywania danych na serwerze.